Personvernerklæring og etiske retningslinjer

Personvernerklæring –
registrering for deltaker
Elden 2024

Denne personvernerklæringen gjør rede for Eldens håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve tjenester overfor våre frivillige og andre vi jobber med. Elden bruker informasjonen kun til intern bruk og deler ikke denne informasjonen med en tredjepart. 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@elden-roros.no.  

Via nettstedet vårt er det mulig å registrere seg som frivillig aktør. Fra deltakere i vår produksjon innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse gjennom systemet Crescat.  Kontaktinfo må vi ha for å kunne gi informasjon knyttet til arrangementet.  Disse opplysningene er også grunnlag for å rapportere tall på frivilliginnsats i løpet av arrangementet for å motta tilskudd til drift av organisasjonen.

Elden innhenter i tillegg informasjon om allergier og andre eventuelle behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. 

Ved å samtykke gis Elden lov til å bruke bilder og annet materiell av den registrerte til bruk i markedsføring på trykk og på nett.  

Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til deltagelse på neste års produksjon. Dette gjøres ved at deltakere trykker på en knapp når de melder seg på via Crescat. 

Personopplysninger vil slettes i løpet av januar 2026 for deltagelse på Elden i 2024. 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du skal derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.  

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 976 54 476
E-post: post@elden-roros.no


Etiske retningslinjer for Stiftelsen Elden

De etiske retningslinjene gjelder for styret, ansatte, frivillige og profesjonelle aktører og andre personer som opptrer i en situasjon hvor de må regne med å bli betraktet som representanter for Stiftelsen Elden.

Formålet med retningslinjene er å fremme likeverd og likestilling, samt å motvirke maktmisbruk og trakassering av alle slag. Retningslinjene har selvstendig gyldighet ved siden av eksterne rettsregler. Retningslinjene er ikke uttømmende og fritar derfor ikke medarbeidere fra en selvstendig plikt til alltid å søke å utøve godt skjønn, forsiktighet og omtanke i sitt arbeid for Elden.

 • Elden er en organisasjon hvor vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder og kulturell, sosial og religiøs tilhørighet.
 • Vi bidrar til å skape gode holdninger og mellommenneskelige relasjoner, og omtaler både kolleger, samarbeidspartnere og motparter i respektfulle former.
 • Vi er bevisst på maktforhold og risikofaktorer for maktmisbruk. Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser.
 • Vi utfører vårt arbeid for Elden med faglig integritet og fokus på kvalitet. Medarbeidere skal opptre lojalt overfor styringsdokumenter og enkeltvedtak. I tjenestesammenheng skal lojalitet til organisasjonen settes foran lojalitet overfor enkeltpersoner eller andre organisasjoner.
 • Alle som jobber for Elden har taushetsplikt om sensitive forhold. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet arbeidsforhold.
 • Lov om behandling av personopplysninger skal følges i alle organisasjonsledd. Sensitive dokumenter skal håndteres og oppbevares slik at informasjonen ikke kommer på avveie.
 • Alle barn har rett til en rusfri oppvekst, ifølge Barnekonvensjonen § 32. Elden er derfor et alkoholfritt og rusfritt arrangement. Det betyr at deltakere ikke skal drikke alkohol /benytte rusmidler på spillplassen, eller på arrangement arrangert av Elden.


Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i Elden som en ønsker at arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal følge opp. Med kritikkverdige forhold menes her brudd på lover og regler, diskriminering, seksuell trakassering og trakassering samt brudd på interne retningslinjer. Leder som får vite om forhold som kan påvirke arbeidsmiljøet negativt får handleplikt

 • Alle som utfører arbeid for Elden skal rapportere om brudd, eller mistanke om brudd på disse retningslinjene. En kan varsle på egne eller kollegers vegne.
 • Elden plikter å ta varsler på alvor og innen rimelig tid undersøke og håndtere saken på en måte som ivaretar både varsler(e) og omvarslede. Prinsipper for god saksbehandling skal legges til grunn. Ved bekreftet brudd på retningslinjene, vil Elden ta nødvendige grep for å gjenopprette et trygt arbeidsmiljø.
 • Varsler kan rettes til daglig leder, styreleder, ombud eller andre i virksomheten som en opplever det som trygt å varsle til. Så langt mulig bør det varsles på lavest mulig nivå. Alle som varsles til plikter å ta varselet videre og forsikre seg om at varselet blir fulgt opp. Varsler kan fremmes muntlig, skriftlig, via sms, via e-post eller gjennom digitale løsninger.
 • Alle som fremsetter varsler, har lovfestet vern mot gjengjeldelse. Ulovlig gjengjeldelse inkluderer blant annet oppsigelse, omplassering eller fratakelse av arbeidsoppgaver. Elden plikter å forebygge og iverksette tiltak mot eventuell gjengjeldelse fra kolleger eller andre.
Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur